numConference TitleDateCity
1فردوسی و زبان فارسی2010-05-14مشهد
2دانش و خرد فردوسی2008-05-13مشهد