numConference TitleDateCity
1پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی2010-11-01سبزوار
2پنجمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی2010-09-15یزد
3پیش همایش مکتب قاجار2009-12-07مشهد
4همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی ان2009-10-31
5چهارمین گرد همایی سراسری انجمن ترویج زبان وادب فارسی2009-08-12تبریز
6بزرگداشت استاد اسماعیل سعادت2008-12-30
7مکتب شیراز2008-12-03تهران-شیراز
8سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی2008-08-27تهران
9سومین همایش مشروطه پژوهی2008-08-02تبریز
10همایش بیهقی2007-10-23سبزوار
11دومین گردهمایی انجمن زبان و ادبیات فارسی ایران2007-08-26مشهد
12دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی2007-08-26مشهد
13بزرگداشت حافظ2005-10-12شیراز
14the third European conference of Iranian studies1995-09-11